top of page

荔枝篇

今年荔枝收成較往年遜色,拍攝現場看不見果實繁茂的盛況,和老果農傾談,才知他結婚50年,夫妻種植荔枝51年。忽然我靈機一觸,改變拍攝角度,以人生故事取材,用一顆荔枝樹取景,描述兩夫妻51年來的生活點滴,亦感謝他們的配合才能完成拍攝。老伯伯亦笑言,今年收成差先來拍攝,難度好高,辛苦了攝影師。

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 24-70mm F4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 24-70mm F4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 24-70mm F4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 50mm F1.4

@Taiwan高雄市大樹區 Canon EOS 6d 24-70mm F4

bottom of page